Logo OSOZ Logo BIL

UWAGA - zmiana zasad udostŕpniania serwisu BIL.
Od 1 stycznia 2017 r. serwis BIL udostŕpniany jest w portalu
Ogˇlnopolski System Ochrony Zdrowia - OSOZ.
Wejd╝ na: www.osoz.pl

  

Strona g│ˇwna

 

UWAGA!
Serwis zawiera informacje o lekach refundowanych obowi▒zuj▒ce od:

1 wrzeÂnia 2017 r.

Dane zamieszczone w serwisie maj▒ charakter informacyjny, nie zastŕpuj▒ przepisˇw prawa
i nie mog▒ byŠ podstaw▒ do jakichkolwiek roszcze˝.

W razie jakichkolwiek w▒tpliwoÂci dotycz▒cych za┐ywanych lekˇw,
prosimy o skontaktowanie siŕ z lekarzem lub farmaceut▒!